PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO CẤU TRÚC LỤC MẠCH SAU: CẬP NHẬT 20H HÀNG NGÀY

1. TÍCH LŨY 10%

2. ĐẦU TƯ 10%

3. HỌC TẬP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 10%

4. QUAN HỆ MỞ RỘNG TẦM NHÌN DU LỊCH 10%

5. TỪ THIỆN CHO ĐI 5%

6. CHI PHÍ VẬN HÀNH 55%

CƠ CẤU DOANH THU

1. DUNG.COM.VN/RENT

0.000.000 VNĐ

2. DUNG.COM.VN/STOCK

PROFFIT

3. DUNG.COM.VN/BROACA

– HOA HỒNG MÔI GIỚI

– HỌC PHÍ ĐÀO TẠO

4. DUNG.COM.VN/TRADE

PROFIT

5. DUNG.COM.VN/LAND

0.000.000 đ

CƠ CẤU DANH SÁCH TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Scroll to Top