Công thức tính xác xuất dành cho số nhị thức trên excel

Muốn tính xác xuất mà bạn muốn ta dùng công thức sau:

Sử dụng hàm binom.dist(number_s, trials, Probability_s, cumulative)

Number_s là số bạn muốn thử

Trials Lần thử

Probability_s là xác xuất

Cumulative là tích lũy

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top