DAR trong chứng khoán là gì?

DAR là gì?

Là tỷ lệ nợ / tài sản

Cách tính DAR như thế nào?

Tỷ số này được tính bằng %. Tức là tổng nợ bao gồm  cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn chia cho tổng tài sản và nhân với 100%

DAR = Tổng nợ / Tổng tài sản * 100

Ý nghĩa và tác dụng của DAR ra sao?

Vẫn là công ty kinh doanh thức ăn cho Chim đó. Tổng tài sản của công ty đang là 100 triệu và tổng nợ như lúc đầu là đi vay của một chị bạn là 20 triệu. Như vậy DAR = 20 / 100 * 100 = 20%.

Chỉ số này cho ta thấy được rằng sức khỏe tài chính của công ty ra sao? chỉ số này càng thấp thì chứng tỏ công ty này có sức khỏe tài chính tốt. Điều này cho thấy công ty có khả năng tự chủ tài chính rất cao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top