Giá Vàng VIệt nam qua các năm từ 2001 – 2024

Bảng giá vàng từ năm 2001 đến 2009

Thời gian                         Giá (VNĐ)

2000 700.000
2001 700.000
2002 700.000
2003 792.000
2004 792.000
2005 955.000
2006 1047.000
2007 1.648.000
2008 1.764.000
2009 2.870.000

Bẳng giá vàng từ 2010 – 2023

Thời gian                      Giá mua  (VNĐ)                    Giá bán

2010 36.000.000
2011 42.380.000
2012 46.230.000
2013 34.700.000
2014 34.900.000
2015 32.200.000
2016 36.100.000
2017 35.570.000
2018 36.330.000
2019 42.250000
2020 55.500.000
2021 60.950.000
2022 68.650.000
2023 …. ……

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top