Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc: contry garden có thể vỡ nợ?

Contry Garden : 3.182 dự án

Ever Grand: 800 dự án

chiếm tới 1/4 GDP của Trung Quốc…25% GDP Trung quốc

Và nhiều ngành nghề ăn theo

và ảnh hường đến consumption sự tiêu thụ của toàn quốc gia…

Với tổng tài sản : đang là 1,62 NT

TỔng nợ: 1.36 NT

THu nhập ròng: tháng 6 năm 2023 là: 24.49 T  giảm 8.095 % (hơn 8 nghìn %)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top