[Nhà đầu tư tài chính triệu đô]#1: 10 Triết lý vô giá của Raymon Dalio

Top 10 triết lý đầu tư của Raymon Dalio:

1,  Tập trung đánh giá rủi ro

2, Tìm kiếm cơ hội đầu tư bất định

3, Quản lý rủi ro thông qua việc phân tán đầu tư

4, Sử dụng các công nghệ và quy trình quản lý rủi ro tiên tiến

5, Học hỏi từ sai lầm

6, Tìm kiếm lợi nhuận dài hạn

7, Tách biệt cảm xúc khỏi quyết định đầu tư

8, Hành động dựa trên dữ liệu và số liệu thống kê

9, Tìm kiếm đa dạng trong đầu tư

10, Học hỏi từ những nhà đầu tư thành công khác

Top 10 triết lý đầu tư của Raymon Dalio
Top 10 triết lý đầu tư của Raymon Dalio

 

STT Triết lý đầu tư của Ray Dalio Dịch tiếng Việt
1 Focus on risk assessment Tập trung đánh giá rủi ro
2 Seek uncertain opportunities Tìm kiếm cơ hội đầu tư bất định
3 Manage risk through diversification Quản lý rủi ro thông qua việc phân tán đầu tư
4 Use advanced risk management technologies and processes Sử dụng các công nghệ và quy trình quản lý rủi ro tiên tiến
5 Learn from mistakes Học hỏi từ sai lầm
6 Seek long-term profits Tìm kiếm lợi nhuận dài hạn
7 Separate emotions from investment decisions Tách biệt cảm xúc khỏi quyết định đầu tư
8 Act based on data and statistics Hành động dựa trên dữ liệu và số liệu thống kê
9 Seek diversity in investments Tìm kiếm đa dạng trong đầu tư
10 Learn from successful investors Học hỏi từ những nhà đầu tư thành công khác

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top