Sửa đổi cho phép tổ chức tín dụng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp nhằm bổ sung vốn lưu động?

Đề xuất cho phép tổ chức tín dụng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nhằm bổ sung vốn lưu động

Nội dung này được đề xuất tại điểm đ khoản 1 điều 1 Dự thảo thông tư sử đổi thông tư 16/2021/TT-NHNN như sau:

Bổ sung khoản 14 vào điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định về nguyên tắc mua, bán trài phiếu doanh nghiệp như sau:

“14. Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục bổ sung vốn lưu động khi quản lý được nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát hành và thu thập đầu đủ tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn lưu động tương ướng với giá trị trái phiếu theo các vòng quay vốn lưu động trong thời gian nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, đề xuất cho phép tổ chức tín dụng mua TPDN trong đó có mục đích bổ sung vốn lưu động khi quản lý được nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn lưu động.”

Cho phép tổ chức tín dụng mua lại  trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trước ngày 31/12/2023

HIện hành, khoản 11 điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định như sau: xem thêm

Sau khi sửa đổi quy định trên tại điều 2 Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tu 16/2021/TT-NHNN như sau:

Ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định tại khoản 11 điều 4 Thông tu số 16/2021/TT-NHNN đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

“Trong thời gian kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổ chức tín dụng chỉ được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcoo trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết (sau đây gọi là trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết) mà tổ chức tín dụng đã bán và / hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/ cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán khi:

1.Đáp ứng các quy định tại Điều 4 thông tư 16/2021/TT-NHNN (được sử đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 thông tư này)

2. Bên mua trái phiếu doanh nghiệp này từ tổ chức tín dụng thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm tổ chức tin dụng ký kết hợp đồng bán trái phiếu doanh nghiệp cho bên mua trái phiếu

3. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng tài thời điểm gần nhất trước khi tổ chưc tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp. “

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top