Thuyết thị trường hiệu quả (Efficient market Hypothesis)

Học thuyết này cho rằng giá của cổ phiếu đã phản ánh tất cả các thông tin được công khai trên thị trường. Có nghĩa là giá trị của cổ phiếu nó đã được định giá chính xác 100% (hay thị trường luôn luôn đúng) bạn có thể hiểu theo nghĩa như vậy.

Thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis – EMH) là một lý thuyết trong lĩnh vực tài chính cho rằng các giá trị tài sản trên thị trường tài chính đã phản ánh đầy đủ thông tin có sẵn, và do đó, không có cách nào để tạo ra lợi nhuận siêu việt dài hạn bằng cách phân tích thông tin cơ bản hoặc kỹ thuật.

Theo EMH, các nhà đầu tư không thể tìm ra các cổ phiếu giá rẻ hoặc đắt, bởi vì giá cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ thông tin có sẵn về công ty. EMH chia thành ba cấp độ khác nhau: thị trường hoàn toàn hiệu quả (Strong EMH), thị trường bán hiệu quả (Semi-Strong EMH) và thị trường mua hiệu quả (Weak EMH).

  • Strong EMH: giá cổ phiếu phản ánh hoàn toàn thông tin cơ bản và kỹ thuật, bao gồm cả thông tin không công khai.
  • Semi-Strong EMH: giá cổ phiếu phản ánh hoàn toàn thông tin công khai, bao gồm cả thông tin tài chính, kinh doanh, và tin tức.
  • Weak EMH: giá cổ phiếu chỉ phản ánh thông tin lịch sử giá cổ phiếu và thông tin công khai.

Những nhà đầu tư và người quản lý quỹ đầu tư có thể sử dụng các chiến lược và phân tích cổ phiếu để tìm kiếm các cổ phiếu tốt nhất, nhưng theo EMH, chúng ta không thể tìm ra các cổ phiếu tuyệt vời đó sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với thị trường chung trong thời gian dài.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top