Tỷ lệ NIM là gì và công thức tính ra sao?

1, Tỷ lệ NIM là gì? tỷ lệ này cao là tốt.

Là viết tắt của NET INTEREST MARGIN

Với ý nghĩa là Đánh giá hoạt động của Bank

1 đồng tài sản tạo ra bao nhiều đồng lãi

2, Công thức tính như thế nào?

TRUY CẬP BẢNG TÍNH NIM TỰ ĐỘNG TẠI ĐÂY 

NIM = THU NHẬP LÃI THUẦN / TỔNG TÀI SẢN SINH LỜI BÌNH QUÂN * 100

Trong đó:

  • NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi thuần
  • THU NHẬP LÃI THUẦN = “Thu nhập lãi và thu nhập tương tự” – “Chi phí và chi phí tương tự”
  • TỔNG TÀI SẢN SINH LỜI BÌNH QUÂN = Tiền gửi tại NHNN + Tiền gửi lại tại các TCTC khác + Chứng khoán đầu tư + Cho vay khách hàng

Ví dụ: Tính NIM của ACB năm 2020

Thu nhập lãi thuần = 14.348 tỷ đồng (47-4)

Tổng tài sản sinh lời bình quân là : (47-5)

= (16.600 + 31.600 + 6.170 + 308.500 + 63.400) + (10.400 + 30.300 + 3.000 + 266.200 + 56.000) / 2 = 792.170 / 2 = 396.052

==> NIM  = 14.348 / 396.052 * 100 = 3.62%

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top