GOS trong chứng khoán là gì?

GOS là gì?

GOS là viết tắt của Gross on Sales (tỷ suất lợi nhuận gộp) : So sánh khá đơn giản giữa chi phí hàng hóa mà công ty bạn bán với khoản thu nhập từ những sản phẩm này. Tỷ suất lợi nhuận gộp là tỷ lệ lợi nhuận gộp trnee tổng doanh thu được thể hiện dưới dạng phần trăm.

Nó là cách nhanh tróng đẻ so sánh công ty của bạn với đối thủ cạnh tranh hoặc giá trị trung bình của ngành. Nó cũng đồng thời được sử dụng để so sánh tình trạng hiện tại của công ty bạn với hiệu suất làm việc trong quá khứ, đặc biệt trên thị trường khi giá trị hàng hóa của bạn có thể dao động một cách đáng kể

Cách tính GOS

GOS = (Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán)  / Doanh thu thuần

Hay GOS = Lợi nhuận gộp / doanh thu thuần

Ý nghĩa của GOS như thế nào?

Giúp cho bạn dễ dàng xác định được giá vốn bán hàng, tức là chi phí đẩy để sản xuất hàng hóa ít nhiều thế nào?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top